Dievs vai manta - svētruna OTBD dievkalpojumā 2014.gada 5.janvārī
17.01.2014.

Mācītāja Daiņa Pandara

OTBD dievkalpojuma

svētrunas pieraksts

05.01.2014.

 

Dievs vai manta

 

Mt.6:19-24 (19 Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. 20 Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. 21 Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. 22 Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. 23 Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa. 24 Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.)

 

Rīt pēc tradīcijas ir Zvaigznes diena, un cilvēkiem ir tendence sekot zvaigznēm. Lai Dievs mums ir žēlīgs, ja sekojam nepareizām zvaigznēm. Mums ir arī tendence sekot kaut kam spožam, piem., jaunais Latvijas eiro, bet šis spožais metāla gabaliņš var pilnībā sabojāt cilvēka dzīvi.

 

Ir vairāki kalni, kuros mēs varam kāpt -

1. kalnā, kurā ir manta un

2. kalnā, kurš ved pie Dieva.

Abos kalnos vienlaicīgi uzkāpt nav iespējams. Nauda pati par sevi nav ļauna, bet tas, kurš tai kalpo, pats kļūst ļauns.

Šodienas mēdiji kultivē cilvēkos mantkārību (veļas pulveri, zobu pastas, McDonalds utt. spējot padarīt mūs laimīgus). Mēs esam tendēti uz “brendiem”.

 

Kam šodien pieķersies mana sirds?

Kol.3:5 (5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība.)

Jānonāvē sevī tas, kas manī grib naudu!

Eiropa šodien esot pilna ar garīgiem pigmejiem (Pigmeji – īsākā tauta Āfrikā), - plašums ir, bet dziļuma nav.

 

Bībelē mantkārība tiek pielīdzināta elkdievībai, jeb elku kalpībai, jo:

1) Tai ir tendence ieņemt Dieva vietu, neatstājot vietu mīlestībai uz Dievu. Mūsu sirdis pašas ražo jaunas lietas, kuras pielūgt. “Par naudu var nopirkt visu,” saka cilvēks. Vai tiešām? TIKAI DIEVS VAR VISU!    - Par naudu var nopirkt zāles, bet nevar nopirkt veselību.

                             - Par naudu var nopirkt māju, bet nevar nopirkt ģimeni.

                             - Par naudu var nopirkt puķes, bet nevar nopirkt mīlestību.

2) Ir tendence domāt, ka nauda dod laimi, bet Dievs dara mūs laimīgus ar SEVI PAŠU.

3) Ir tendence domāt, ka nauda dod drošību, bet ar naudu NEVAR aizdzīt bailes.

4) Ir tendence domāt, ka nauda (manta) par mani parūpēsies, bet patiesībā:

- cilvēkam ir jārūpējas par naudu un mantu un beigu beigās mēs kļūstam par kalpiem mantai (piem., paklāji, mašīnas utt.)

Sal.pam. 15:16 (16 Labāks ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt.)

- bieži vien mēs neatrodam savu aicinājumu Dievā, jo sekojam naudai.

- arī acīm redzētā nekad nepietiek.

Sal.pam. 27:20 (20 Elle un bezdibenis nekad nav piepildāmi, tāpat nekad nepietiek redzētā cilvēka acīm.)

Mantai līdzi nāk gars – mamona gars, iekāres gars, kas aizved no Dieva:

  • Ec. 33:30-33 (30 Cilvēka bērns, tavi tautieši runā par tevi cits ar citu, sastājušies pie mūriem un nama durvīs, un saka: nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no Tā Kunga. 31 Un tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzenas pēc mantas. 32 Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss, kas jauki māk spēlēt cītaru. Tādēļ tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. 33 Bet, kad notiks, kam jānotiek, - un redzi, jau notiek, - tad tie redzēs, ka pravietis ir bijis viņu vidū.)

Mēs arī uz baznīcu varam nākt ar nepareizu motivāciju, lai būtu, lai pasēdētu, lai paklausītos, bet pat nedomājam neko mainīt savās dzīvēs. Ir pareizi būt baznīcā, bet tas vien ir pārāk vienkārši – ticīga cilvēka dzīve izmērās pēc tā, kā viņš izdzīvo visas pārējās stundas nedēļā.

  • 1.Jņ. 2:15 (15 Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības.)

Mēs reizēm personificējam lietas (es mīlu mašīnu, ēdienu utt.), bet tad pazūd mīlestība uz cilvēkiem un uz Dievu.

  • 1.Tim. 6:6-10 (6 Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, 7 jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; 8 bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. 9 Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. 10 Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju.)

Manta aizved mūs no ticības un nodara mums daudz sāpju.

  • Lk. 12:15-21 (15 Un Viņš tiem sacīja: "Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas." 16 Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: "Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam augļu. 17 Un viņš sāka pie sevis spriest: ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. 18 Un viņš turpināja: to es darīšu - es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu, 19 un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. 20 Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? 21 Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.")

Kas tad ir īstā bagātība?

ĪSTĀ BAGĀTĪBA IR BŪT BAGĀTAM DIEVĀ!

 

Ko nozīmē būt bagātam Dievā?

1) Ps. 16:5 (Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu.)

Tas Kungs ir mana manta. Cik ļoti mēs gribam būt saprasti un Dievs mūs saprot.

2) Ps. 119:14 (14 Es priecājos par Tavu liecību rādīto ceļu kā par dārgu mantu.)

Ps. 119:56 (56 Tā ir man liela manta, ka es turu Tavas pavēles.)

Bagātību Dievā var pelnīt ar paklausību Dievam.

3) 1.Pēt. 1:6-7 (6 Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, 7 lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies.)

Mums vajadzīga ticība uz Dievu, ka Viņš spēj darboties, un ka Viņa apsolījumi ir dzīvi, ka Viņš dzird un atbild uz manām lūgšanām. Ticība tam, ka mērķi ir iespējams sasniegt, ir spēcīgs motivators kaut ko darīt. Ir dažādi ticības mēri un tajā var augt.

4) Sal.pam. 2:1-5 (1 Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, 2 lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, 3 un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, 4 ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, 5 tad tu sapratīsi bijību Tā Kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu.)

Gudrība, Dieva mācība ir milzīga bagātība – redzēt lietas tā, kā Dievs tās redz.

5) Jūdas:20-21 (20 Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā. 21 Un pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.)

Mūžīgā Dzīvība ir dārga lieta, kura ir jāpasargā. Debesīs man ir sagatavots mantojums, kuru zagļi nevar nozagt un kodes nevar saēst.

 

Kā mēs varam uzvarēt mantkārību sevī?

1) Ps. 37:4 (4 Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!)

Meklē savu prieku savā Kungā!

2) Sal.pam. 3:9-10 (9 Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, 10 tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.)

Desmitā tiesa atdodama Dievam, jo kur ir mana manta, tur ir arī mana sirds.

3) 2.Kor. 9:6-8 (6 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. 7 Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. 8 Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.)

Dodot citiem cilvēkiem.

4) Sal.pam. 10:16 (16 Taisnajam viņa manta nepieciešama dzīvei, bet bezdievīgais izlieto savus ienākumus grēkiem.)

Manta ir nepieciešama dzīvei kā resurss, nevis kā mērķis.

Svētrunu pierakstīja I.P.

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr