Saīsināts Bībeles vēstījums jeb Evaņģēlija stāsts
17.12.2012.

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, zvaigznes, jūras, zivis, dzīvniekus un cilvēku, kuru Viņš radīja pēc sava tēla un līdzības. Dievs uzticēja šo zemi valdīt cilvēkam, svētījot to un dodot pavēli: „Augļojies un vairojies, un piepildi zemi, un valdi pār visu dzīvo radību”. Taču Dievs deva cilvēkam arī kādu brīdinājuma pavēli - „neēst no labā un ļaunā atzīšanas koka, jo citādi tu mirdams mirsi”. Taču cilvēks, kura vārds bija Ādams, un no viņa ribas veidotā sieva, kuru sauca Ieva, nepaklausīja Dieva pavēlei, un ēda no šī koka. Iepazīstot, kas ir ļaunums, cilvēki paši kļuva ļauni, un tika izraidīti no svētās Dieva klātbūtnes, ko sauca par Ēdenes dārzu. Kopš tā laika cilvēks un visi viņa pēcnācēji, jau no savas dzimšanas piedzimst ar ļaunu dabu jeb spēju darīt ļaunu.

 

Taču Dievs vēlējās atjaunot savas attiecības ar cilvēku. Viņš izvēlējās kādu vīru vārdā Ābrams, lai caur viņu un viņa pēcnācējiem radītu jaunu tautu, kuras vidū Viņš no Debesīm sūtītu savu Dēlu, kurš izciestu sodu par cilvēces nepaklausību un ļaunumu. Šo savu gribu Dievs atklāja šai tautai, kuru Viņš nosauca vārdā „Tu valdīsi kā Dievs” jeb par „Izraēlu”. Dieva gribu šī tauta pierakstīja grāmatās jeb Svētajos Rakstos.

 

Kad bija pienācis laiks Dievs sūtīja Savu Dēlu no Debesīm, lai tas kļūtu par cilvēku. Pirms vairāk kā 2000 gadiem kādai izraēla tautas jaunavai vārdā Marija piedzima bērniņš, kuru nosauca vārdā „Kungs glābj” jeb Jēzus. Jau no pirmajām Dienām Dievs bija kopā ar Savu Dēlu, un sargāja Viņu no cilvēku ļaunuma un no čūskas jeb velna. Velns negribēja pieļaut, ka Jēzus palīdzētu cilvēkiem atjaunot attiecības ar Dievu, tāpēc dažādos veidos centās apstādināt Dieva Dēla darbu virs zemes.

 

Lai iznīcinātu velnu un visu ļaunumu, kas ir pasaulē, Dievs radīja uguns jūru, kurā tiks iemests ļaunums un visi, kas grib darīt ļaunu.

 

Lai cilvēkus izglābtu no šīs uguns jūras un no tiesas, kurā tiks piespriests šis sods, Dievs deva uzdevumu Savam Dēlam - izciest sodu par cilvēces ļaunumu.

 

Dieva Dēls paklausīja un ļāva sev piespriest nāves sodu, nomirdams pie krusta, izciešot sodu par katra cilvēka ļaunumu un nepaklausību Dievam.

 

Lai cilvēcei pierādītu, ka Jēzus bija Dieva Dēls un cilvēces Glābējs, Dievs Savu Dēlu pēc trīs dienām atdzīvināja. Savas dzīves laikā Jēzus bija izvēlējies 12 izraēliešu vīrus, kuriem Viņš bija atklājis šo Dieva nodomu izglābt cilvēci, un deva Viņiem pavēli – izstāstīt visai pasaulei to, ko Dievs ir darījis priekš katra cilvēka. Dieva Dēls teica, ka ikkatrs cilvēks, kurš ticēs tam, ka Jēzus ir nomiris par viņa ļaunumu un nepaklausību, un pieņems to, ka tas viņu pasargās no priekšā stāvošās tiesas un uguns jūras, tiks izglābts. Jēzus pavēlēja, lai katrs cilvēks, kurš tam noticēs un vēlēsies pieņemt šo glābšanu, lai apstiprina to slēdzot ar Dievu vienošanos jeb derību, ļaujot sevi pagremdēt zem ūdens jeb kristīt.

 

Jēzus sekotāji pierakstīja visu, ko Viņš mācīja un sāka šo vēsti un Jēzus mācību sludināt visiem cilvēkiem. Vēlāk šos Pierakstus pievienoja tiem Svētajiem Rakstiem, kurus izraēlieši bija pierakstījuši pirms Dieva Dēla nākšanas, izveidojot grāmatu, kuru sauc par Bībeli.

 

Kad Dieva Dēls bija savu uzdevumu virs zemes izpildījis, Dievs Viņu paņēma atpakaļ Debesīs, lai tas aizstāvētu tiesas priekšā ikvienu cilvēku, kurš būs pieņēmis Jēzus par savu Glābēju un slēdzis ar Dievu derību.

 

Lai Jēzus sekotājiem palīdzētu virs zemes pretoties ļaunumam un rādīt kā sekmīgi turpināt izplatīt vēsti par glābšanu, Dievs sūtīja Savu Svēto Garu, lai tas ticīgos vadītu, mācītu un vienotu savā starpā. Kopš tā brīža Svētais Gars sāka mājot katrā cilvēkā, kurš sāka ticēt Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Visus šos cilvēkus Svētais Gars savienoja, izveidojot kopienu, ko sauc par draudzi.

 

Kad būs pienācis laiks, tad Dievs atkal sūtīs Savu Dēlu nākt pakaļ visiem tiem cilvēkiem, gan dzīviem, gan mirušiem, kuri savā dzīves laikā būs ticējuši glābšanas vēstij un pieņēmuši Jēzu par savu Glābēju, lai vestu viņus uz Debesīm, atpakaļ svētā Dieva klātbūtnē.

 

Ja tu tici tam, kas šeit ir rakstīts, un izdarīsi izvēli pieņemt Jēzu par Savu Glābēju, slēgsi ar Viņu Derību, tad tu tiksi izglābts no priekšā stāvošās tiesas un sodīšanas uguns jūrā, un varēsi būt Mūžīgā sadraudzībā ar Dievu Debesīs un ar visiem izglābtajiem cilvēkiem!”

 

 

Ja tu vēlies lūgt, lai Dievs piedod tavus grēkus un lai Jēzus Kristus kļūst par tavu Glābēju un Kungu, tu vari lūgt Dievam ar šiem vārdiem:

 

"Visvarenais Dievs! Es atzīstu, ka es esmu grēcinieks un man ir nepieciešama Tava žēlastība.Es nožēloju savus grēkus, un lūdzu piedod man tos! Es pieņemu Tavu Dēlu Jēzu Kristu par Savu Kungu un Glābēju!

 

Es lūdzu, Jēzu, ienāc manā dzīvē un šķīstī manu sirdi no visiem grēkiem! Vadi manu dzīvi tālāk ar Savu Svēto Garu, un dod man spēku paklausīt un mīlēt Tevi!

 

Paldies, ka Tu mani pieņem, un piedod man visu grēkus Jēzus Kristus vārdā! Āmen!"

 

Ja tu esi lūdzis šo lūgšanu un vēlies vairāk uzzināt par Dievu tu vari rakstīt mums uz e-pastu otbd@gmail.com, satikties ar draudzes garīdznieku vai nākt un apmeklēt kādus no mūsu dievkalpojumiem.

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr